Det gäller att veta vad man gör när man transporterar farligt gods då det kan innebära en stor fara för omgivningen om det missköts. Vi tycker det är viktigt att det görs på rätt sätt och att folk vet vad farligt gods innebär.

Farligt gods är ett samlingsord för allt gods som kan skada personer, annat gods eller miljön. Hårspray, parfym och allt som innehåller litiumbatterier är vardagliga saker som många kanske inte tänker på att det klassas som farligt gods.

Det är alltid avsändaren som har ansvar för att det farliga godset transporteras korrekt. Det innebär att det deklareras på rätt sätt samt att emballage, märkning och dokumentation uppfyller alla krav som finns enligt lagen. Godset ska även klassificeras efter hur farliga fysiska och kemiska egenskaper det besitter.

Det finns nio olika huvudklasser av farligt gods och några underklasser. Klassificeringen reglerar hur man måste gå till väga före och under transport.

 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Vill du läsa mer om hur man hanterar farligt gods kan du gå in på www.msb.se