Villkor

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015 samt utförande transportbolags särskilda villkor.

 

Avsändarens ansvar

Avsändaren har ett stort ansvar för varje transport.

Följande ska vara korrekt samt kontrollerat och godkänt av avsändaren före bokning/upphämtning:

 • Adressuppgifter
 • Godsinformation
 • Upphämtningsinformation
 • Leveransinformation
 • Fraktdokument
 • Villkor för bokad tjänst
 • Varuspecifika villkor
 • Tillräckligt emballage för att skydda godset

Fraktus tar inte ansvar för skador eller problem orsakade av felaktiga, bristfälliga eller vilseledande uppgifter från avsändaren eller aktuella transportbolag. Avsändaren har det slutgiltiga ansvaret för gods, emballage och transportbokning. Avsändaren ansvarar också för att meddela omgående om en planerad lastning inte har skett enligt bokning.

Eventuellt önskad transportförsäkring gäller först då den är bekräftad med ett försäkringsbrev.

 

 

Farligt gods

Alla föremål och substanser som kan skada inblandade personer, andra försändelser eller miljön om den inte hanteras korrekt, kan vara farligt gods. Exempelvis så är hårspray, parfym och allting som innehåller litiumbatterier farligt gods.

Det är avsändarens ansvar att se till att farligt gods deklareras på ett korrekt sätt och paketeras samt etiketteras med den dokumentation som krävs i ursprungslandet, under transporten och på destinationen.

Det finns nio olika klasser av farligt gods (plus några underavdelningar). Vilken grupp din försändelse faller under reglerar hur du måste paketera, etikettera och skicka den:

  1. Explosiva ämnen och föremål (som fyrverkerier och facklor)
  2.1. Brandfarliga gaser (som hårspray och gasol)
  2.2. Icke brandfarliga gaser (som syrgas och stötdämpare)
  2.3. Giftiga gaser (som klorgas)
  3. Brandfarliga vätskor (som lösningsmedel och målarfärg)
  4.1. Brandfarliga fasta ämnen (som tändstickor)
  4.2. Självantändande ämnen (som fosfor)
  4.3. Ämnen som avger farliga gaser vid kontakt med vatten (som kalciumkarbid)
  5.1. Oxiderande ämnen (som gödningsämnen)
  5.2. Organiska peroxider (som reparationskit för glasfiber)
  6.1. Giftiga ämnen (som pesticider)
  6.2. Smittfarliga ämnen (som blodprover och laboratorieprover)
  7. Radioaktiva ämnen (som rökdetektorer)
  8. Frätande ämnen (som blekmedel och propplösare)
  9. Övriga farliga ämnen (som krockkuddar och magneter, telefoner och bärbara datorer och kolsyre-is/torr-is)

  Om du inte är säker på om din försändelse klassas som farligt gods, be tillverkaren eller leverantören om ett säkerhetsdatablad (”Material Safety Data Sheet”, MSDS). Om detta innehåller ett UN-nummer klassas varan som farligt gods.

  Mer information:
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  Transportstyrelsen
  IATA

 

Mottagarens ansvar

Mottagaren har ett stort ansvar för varje transport.

Mottagaren är skyldig att kontrollera ett antal saker vid mottagande innan kvittering av sändningen:

 • Adressuppgifter (är jag rätt mottagare av godset?)
 • Godsinformation (är det rätt gods och rätt antal?)
 • Synliga skador ska noteras på fraktsedel

Dold skada ska anmälas innan tidsfristen går ut. Fraktus tar inte ansvar för skador eller problem orsakade av felaktig godsmottagning.

 

 

Lastning och lossning

De flesta bokade sändningarna är baserade på samlastningstjänster. Därmed är lastning och lossning planerade för specifika dagar men ändring kan ske om kapacitet ändras eller om oförutsedda saker sker. Lastning och lossning sker under dagtid utan specifik tid som garanti.

Om man har krav på specifik tid för lastning och/eller lastning så har vi fraktalternativ som är anpassade för detta. Ofta får man räkna med ett högre grundpris eller en tilläggskostnad för denna anpassning. Det finns även transporttjänster med en garanterad transittid.

Vad gäller lastning och lossning så ansvarar den som betalar för uppdraget för att det finns de möjligheter som behövs för att utföra uppdraget enligt transporttjänstens villkor. Det innebär att lastkaj, truck eller liknande kan behövas om man fraktar pallgods eller andra stora gods.

Om man fraktar partigods är det ofta standard att lastning och lossning sker med fordon utan bakgavellyft. Därmed krävs truck eller liknande. Om man inte har tillgång till detta så kan det vara ett möjligt tillval med bakgavel och detta innebär ofta extra kostnad. Alternativt så kan det finnas andra fraktalternativ med bättre möjligheter till anpassning.

Kontakta oss om du är osäker eller vill veta mer om hur vi kan lösa just ditt företags behov på bästa möjliga sätt!

 

Priser och tillägg

Våra priser är baserad på stora ramavtal och vi har flera fraktalternativ för varje frakt så att man inte ska vara beroende av kapacitet, bokningstider, upphämtningstider och annat hos ett enskilt transportbolag.

Nästan alla transportbolag har olika tillägg. Nedan finns exempel på några vanliga. Eftersom många tillägg skiljer sig mellan olika transportbolag så har vi försökt att inkludera alla förutsägbara tillägg i visade priser i vårt bokningssystem. Därmed är det lättare att förstå den slutgiltiga kostnaden när man bokar.

Drivmedelstillägg
Valutatillägg
Positioneringstillägg
Kapacitetstillägg
Gotlandstillägg
Storstadstillägg
Uddaortstillägg
Kollitillägg
Marpoltillägg
Taxfreetillägg
Hamnavgift
Vägskatt

Eftersom definitioner, tillägg och andra saker ändras löpande ska man se visat pris i bokningssystemet som en riktlinje för debiterat pris även om det i praktiken stämmer till stor del. Alla visade priser baseras på att inget gods bedöms som långgods eller farligt gods samt att inga tillägg som systemet ej kan inkludera är aktuella. Om sändningsdata inte är korrekt eller om utförande transportbolag anser att det har tillkommit oförutsedda kostnader så kommer det debiterade priset att justeras.

Vår fraktkalkylator under Fraktus Mina sidor är en applikation som ska underlätta för våra kunder att komma fram till vilka transporttjänster som funkar för en specifik sändning. Tanken är att alla förutsägbara tillägg inkluderas i visade priser och validering sker för att välja bort tjänster som inte uppfyller inmatad information. Den första BETA-versionen lär behöva viss intrimning och vi lämnar ingen garanti för visade priser. Återkoppla gärna till oss om ni hittar fel och brister.

Kontakta vår kundservice vid osäkerhet kring priser och tillägg.

Reklamation

Om du har haft otur och har råkat ut för skadat gods så behöver vi en del information SKRIFTLIGEN för att kunna ta ärendet vidare:

Sändningsnummer?
Transportbolag?
Leveransdatum?
Datum då skadan upptäcktes?
Finns det notering om skada på leveranskvittensen?
Synlig eller dold skada?
Hur var godset emballerat (inner- och ytteremballage)?
Vad är det för gods och hur är det skadat?
Är reparation möjlig eller måste godset ersättas?
Vikten på det skadade godset?
Värdet på det skadade godset?
Vad är det för transportvillkor, dvs. vem står för risken?
Lämnas reklamation till annan/egen försäkringsgivare?

Vi behöver även:

 • Bilder som tydligt visar omfattningen av skadorna på godset och emballaget.
 • En handelsfaktura som styrker värdet på godset.

Maila svaren till claims@fraktus.se och tänk på att varken gods eller emballage får kasseras, flyttas eller hanteras innan slutförd utredning.

Reklamationstider

Reklamationstiden för synliga skador är omedelbart vid mottagande. Om synliga skador inte noteras på fraktsedeln eller den elektroniska kvittensen kan ersättning helt utebli. Vid dolda skador, dvs skador eller minskning som upptäckts efter kvittens, vid uppackning, är reklamationstiden 3 dagar för sjötransport, 7 dagar för vägtransport och järnvägstransport samt 14 dagar för flygtransport. Transportörernas ersättningsskyldighet bortfaller om reklamationsfristen inte tillgodoses.

Ersättningsansvar

Transportörernas ersättningsansvar är begränsat och de har i många fall möjlighet att frånskriva sig ansvaret. Då transportörerna tar på sig ansvaret är det begränsat i kronor och ersättningen beräknas per kilo skadat gods efter ett bestämt belopp som är beroende av transportslag. Ersättningsnivåerna regleras i svenska och internationella lagar och konventioner.

Förseningar och försvunnet gods

Försenade sändningar eller sändningar som inte kommit fram inom rimlig tid ska så snart som möjligt meddelas Fraktus. Olika tidsfrister för förseningar och försvunnet gods gäller beroende på fraktsätt, tjänst och transportbolag samt om det är nationell eller internationell frakt. Kontakta Fraktus om du är osäker på vad som gäller.

 

Transportförsäkring

Transportörernas ersättningsansvar är begränsat. Beroende på gods, transportslag och rutt finns det tillfällen då ni som företag bör teckna en transportförsäkring (varuförsäkring) för att skydda er mot ekonomisk förlust. Riskövergången regleras mellan köpare och säljare i köpeavtalet eller leveransklausulerna. Det ska framgå att tolkning av leveransklausulerana ska ske enligt Incoterms 2010 (den senaste versionen). Det är inte säkert att äganderätt och risk tas över samtidigt. Den part som riskerar att få sitt gods förstört, dvs den som står för risken, är den som kan vara i behov av en transportförsäkring.

Vi rekommenderar att ni ser över era risker och funderar över vad det skulle innebära om ert gods skulle skadas eller försvinna under transport.

Fraktus samarbetar med ett av de ledande försäkringsbolagen på marknaden. Genom dem erbjuder vi en heltäckande transportförsäkring, en så kallad normalförsäkring.  Transportförsäkringen täcker varans faktiska värde, till skillnad från transportörernas ersättningsansvar. Ersättningen beräknas normalt utifrån varuvärde + 10% handelsvinst + fraktkostnad + försäkringskostnad.

Kontakta oss för mer information.

 

Dokument, internationell handel

Handelsfaktura

Handelsfaktura är ett dokument som används då betalningstransaktion äger rum mellan säljare och köpare. Vid handel med länder utanför EU utfärdas tulldeklarationen på basis av handelsfakturan och eventuellt andra medföljande dokument.

En faktura ska innehålla uppgifter om:

 • säljarens och köparens namn och adress
 • fakturanummer
 • dag då fakturan utfärdats
 • antal och typ av kollin, bruttovikt och märkning av kollina
 • varubenämning och kvantitet
 • pris för varje varuslag
 • eventuella rabatter och typ av rabatter som avses
 • leverans- samt betalningsvillkor

Proformafaktura

Proformafaktura är ett dokument som endast kan används då betalningstransaktion INTE äger rum mellan säljare och köpare t.ex. för gåvor, varuprover, returer, dokument etc. Proformafakturan utfärdas för att visa värdet på varorna.

Proformafakturan ska alltid innehålla texten: ”No charge. Value for custom purpose only”. Fyll även i orsaken till exporten eller importen i proformafakturan.

EORI

EORI-nummer är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU, exempelvis import från och export till land utanför EU. Operatörer etablerade inom EU ska alltid ansöka om EORI-nummer i sitt hemland.

EORI-nummer tilldelade i Sverige består vanligtvis av SE plus organisationsnummer eller personnummer (till exempel SE5565550101).

Du kan själv kontrollera om ditt företag har ett EORI-nummer i Kommissionens kundregister.

Handelsregler

EU är en tullunion vilket innebär att handeln mellan EU-länder är helt fri från tullar och kvantitativa restriktioner. Transporter mellan olika EU-länder är därmed relativt enkel.

Europeiska gemenskapen har ingått avtal med en rad länder utanför EU som innebär att handeln mellan EU och dessa länder med s. k. ursprungsvaror skall vara befriade från tullar och restriktioner.

Handel inom EU

EU är en tullunion vilket innebär att handeln mellan EU-länder är helt fri från tullar och kvantitativa restriktioner. EU-samarbetet gör att företag kan tillverka och sälja sina produkter, leverera tjänster och investera överallt på den inre marknaden.

Den inre marknaden omfattar idag EU:s 28 medlemsländer:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Förenade kungariket (England, Wales, Skottland och Nordirland)
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Även Norge och Island ingår men regleras genom ett speciellt avtal, EES-avtalet. Turkiet, Makedonien och Island har inlett medlemskapsförhandlingar och kan komma att bli medlemmar i framtiden.

EU-lagstiftningen garanterar fri rörlighet för varor inom EU/EES. EU-länderna kan dock i vissa fall stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa och säkerhet. Inga tullavgifter eller restriktioner får förekomma i handeln mellan EU-länderna. Detta gäller oavsett varans ursprung under förutsättning att den är är inhemsk eller förtullad. Varor som är i ”fri omsättning” i EU behöver inte heller anmälas till någon tullmyndighet, vare sig i avsändarlandet eller i mottagar­landet, när de skickas från ett EU-land till ett annat. Faktura eller några andra dokument behövs därför inte i samband med transporten. Särskilda bestämmelser gäller vid export till bland annat Åland och Kanarieöarna.

Handel utanför EU

Frihandelsregler

Europeiska gemenskapen har ingått avtal med en rad länder utanför EU som innebär att handeln mellan EU och dessa länder med s. k. ursprungsvaror skall vara befriade från tullar och restriktioner.

Varor som exporteras från Sverige (eller något annat EU-land) till dessa länder kan bli befriade från tull (helt eller delvis) vid importen till dessa länder:

 • Albanien
 • Algeriet
 • Bosnien Hercegovina
 • Chile
 • Egypten
 • Färöarna
 • Island
 • Israel
 • Jordanien
 • Makedonien
 • Marocko
 • Mexiko
 • Montenegro
 • Norge
 • Schweiz (inkl Liechtenstein)
 • Sydafrika
 • Tunisien
 • Västbanken/Gaza

Förmånerna grundar sig på avtal om frihandel som slutits mellan EU och dessa länder.

Ursprungsregler

Ett villkor för att erhålla förmånerna enligt EU:s avtal med mottagarlandet är att varan har ursprung i Europeiska gemenskapen enligt ursprungsreglerna/bearbetningslistan i respektive avtal. Med ”tillräckligt bearbetade eller behandlade varor” är varor som är ”helt framställda varor” eller som genomgått s.k. ”tillräcklig bearbetning eller behandling”. En produkt anses ha ursprung i Europeiska gemenskapen om den är framställd i EU och de material som använts vid framställningen har genomgått ”tillräcklig bearbetning eller behandling”.

Vid export till Norge, Island och Liechtenstein är för de flesta varuslag villkoret att varan har ursprung i EES (EU, Norge och Island) i enlighet med ursprungsreglerna i EES-avtalet ( Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, European Economic Area, EEA).

Pan-europeiska frihandelsområdet – Pan-Europeiska-Medelhavsområdet

När man exporterar till Norge, Island, Schweiz (inkl Liechtenstein) kan förmåner erhållas även för varor som har ursprung i något av de övriga länderna i denna grupp eller i Turkiet i den mening som avses i ursprungsreglerna i avtalen med dessa länder. Den förmån som därvid medges är den som gäller i avtal mellan varans ursprungsland och mottagarlandet.

Detta system håller f.n. på att byggas ut och successivt bilda ett stort gemensamt frihandelsområde, Pan-Europa-Medelhavsområdet. De berörda länderna och områdena är EU-länderna, EFTA-länderna, Algeriet, Egypten, Färöarna, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet samt Västbanken och Gaza.

Ursprungsintyg

För att en vara skall få tullförmåner i länder som EU har avtal med om frihandel måste den vara en s k ursprungsvara (preferentiellt ursprung). Att en vara är en ursprungsvara skall styrkas med ett varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED eller med en fakturadeklaration. Varucertifikat A.TR används vid export till Turkiet.

Blanketter för varucertifikat EUR.1 kan beställas från Industrilitteratur AB, blanketter för varucertifikat EUR-MED från Liber AB. Varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED skall stämplas av närmaste Tullkammare. EUR.1 kan även stämplas av en handelskammare.

För att utfärda Fakturadeklarationen och EUR-MED-fakturadeklarationen krävs ett särskilt tillstånd/tillståndsnummer, som sökes hos närmaste tullkammare.

Leverantörsdeklarationer

Ofta behöver man lämna bevis om en varas status som ursprungsvara även när man levererar till en mottagare inom EU eller i Turkiet. I sådana fall skall man deklarera ursprunget i en s.k. leverantörsdeklaration. Det kan vara aktuellt om mottagaren skall ursprungsdeklarera och exportera varan. Eller leverera varan vidare inom EU och då vill ursprungsdeklarera den med en egen leverantörsdeklaration.

Ytterligare ett skäl kan vara att varumottagaren skall använda varan som material vid tillverkningen av en ny produkt och vid ursprungsbevisningen av denna behöver veta om det använda materialet är ett ursprungsmaterial (kumulation av ursprung).

Incoterms

Incoterms® är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Incoterms utarbetas av International Chamber of Commerce (ICC). Den nu gällande versionen har beteckningen Incoterms 2010 (från 1 jan 2011). Vilket vilkor som gäller bör framkomma av handelsfakturan.

EXW, Ex Works

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning.

Risk/Ansvar för köparen:

 • Exportdeklaration
 • Inspektion av gods
 • Lastning
 • Transportkostnad
 • Försäkring
 • Importdeklaration
 • Avlastning

FCA, Free Carrier (exempel FCA Stockholm)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Transportkostnad
 • Försäkring
 • Importdeklaration
 • Avlastning

CPT, Carriage Paid To (exempel CPT Hamburg)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning
 • Transportkostnad till angiven ort

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Risk/Ansvar från avgångsort!
 • Transportkostnad från angiven slutort
 • Försäkring
 • Importdeklaration
 • Avlastning

CIP, Carriage and Insurance Paid To (exempel CIP Hamburg)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning
 • Transportkostnad till angiven slutort
 • Försäkring till angiven ort

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Risk/Ansvar från avgångsort!
 • Transportkostnad från angiven slutort
 • Försäkring från angiven slutort
 • Importdeklaration
 • Avlastning

DAT, Delivered At Terminal (exempel DAT Rome)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning
 • Transportkostnad till angiven terminal
 • Avlastning vid angiven terminal vid slutdestination

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Transportkostnad från angiven terminal vid slutdestination
 • Försäkring
 • Importdeklaration
 • Avlastning

DAP, Delivered At Place (exempel DAP Rome)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning
 • Transportkostnad till angiven slutdestination
 • Avlastning vid angiven slutdestination

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Försäkring
 • Importdeklaration
 • Avlastning

DDP, Delivered Duty Paid (exempel DDP Rome)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning
 • Transportkostnad till angiven destination
 • Avlastning vid angiven destination
 • Importdeklaration

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Försäkring
 • Avlastning

FAS, Free Alongside Ship (exempel FAS Hamburg)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Lastning vid angiven hamn
 • Transportkostnad
 • Försäkring
 • Importdeklaration
 • Avlastning

FOB, Free On Board (exempel FOB Hamburg)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning vid angiven hamn

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Transportkostnad
 • Försäkring
 • Importdeklaration
 • Avlastning

CFR, Cost and Freight (exempel CFR Hamburg)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning vid angiven hamn
 • Transportkostnad

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Risk/Ansvar från avgångshamn!
 • Försäkring
 • Importdeklaration
 • Avlastning

CIF, Cost Insurance and Freight (exempel CIF Hamburg)

Risk/Ansvar för säljaren:

 • Lämplig förpackning för avhämtning
 • Exportdeklaration
 • Lastning vid angiven hamn
 • Transportkostnad
 • Försäkring till angiven hamn

Risk/Ansvar för köparen:

 • Inspektion av gods
 • Risk/Ansvar från avgångshamn!
 • Importdeklaration
 • Avlastning

Ring Fraktus på 08-515 143 10 om du har fler frågor om Incoterms.

Integritet

Fraktus gör allt för att skydda din integritet som besökare på vår webbplats. Eventuell information som vi inhämtar om dig används endast för att erbjuda dig bättre tjänster. Fraktus vidarebefordrar endast information som inhämtats på vår webbplats i syfte att jämföra transportvillkor och kunna erbjuda en så konkurrenskraftig offert som möjligt. Vi kommer inte att sälja information som inhämtas på denna webbplats till någon part.

Lösenord krävs för åtkomst till transportbokning och uppföljning av dessa på fraktus.se. Information som inhämtas från användare av dessa skyddade webbsidor kan också användas av Fraktus för viss marknadsföring såsom inbjudan till seminarier och dylikt.

Vissa försändelseuppgifter skickas till transit- eller destinationslandet för tull- och skatteklarering eller för säkerhetsgranskning enligt landets tillämpliga lagar. Den information som tillhandahålls omfattar normalt avsändarens namn och adress, mottagarens namn och adress, beskrivning av godset, antal artiklar samt försändelsens vikt och värde.

Fraktus förbehåller sig rätten att när som helst ändra integritetsreglerna, med eller utan föregående meddelande. Återkom regelbundet och kontrollera om det har skett några ändringar. Genom att använda fraktus.se förbinder du dig att följa dessa integritetsregler.

Uppdatering 2018-05-22:
Vi är måna om att du ska känna dig trygg i din kommunikation med oss. Därför vill vi nu berätta att vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj.

I vår nya integritetspolicy ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss när du vill bli kund och boka frakter. Det är uppgifter som namn, e-post, telefonnummer osv.

Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kundservice@fraktus.se så besvarar vi dessa snarast möjligt.

Känd avsändare flygfrakt

Den 29 april 2013 trädde EU förordning (EG) nr 300/2008 i kraft. Förordningen syftar till att skydda civilflyget mot illegala störningar.

Känd avsändare (KC)  innebär att ett företag vidtar vissa säkerhetsåtgärder vid hantering av gods och post som ska skickas med flyg. Att bli känd avsändare är helt frivillgt. Det medför ett förenklat förfarande av transportbolaget vid flygfrakter.

För företag som inte är känd avsändare måste gods som går på flyg säkerhetskontrolleras innan ombordlastning och för detta tas det ut en särskild avgift. Säkerhetskontrollen kan också medföra ökad ledtid.

För att bli känd avsändare kontakta en av Transportstyrelsen godkänd validerare. När valideraren har gått igenom säkerhetsrutinerna är det Transportsyrelsen som slutligen godkänner statusen.

Transportstyrelsens kan ge dig mer information om känd avsändare.

 

Tullkredit

Vi kräver/rekommenderar att alla kunder använder egen tullkredit men i de fall där det inte har bokats med den informationen så debiterar vi införselmoms, tull och administrativa avgifter. Om du har tullkredit anger du det då du bokar din frakt.

Kredittillstånd ansöker du om hos Tullverket. Du som har kredittillstånd behöver inte betala tull och moms vid importtillfället, utan får 30 dagars kredit från Tullverkets debiteringsdag.  Du kan själv läsa om kredittillståndoch hur du ansöker om det på Tullverkets hemsida.

I Tullverkets kundregister kan du även söka vilka företag som har beviljats olika tillstånd.

Kontakta oss eller fyll i formuläret för offert!

1Vad?
2Var?
3Vem?

Bli kund och börja boka frakt. Fyll i formuläret eller ring 08-515 143 10 så hjälper vi dig! Vi tar fram bra transportalternativ som du själv bokar enkelt och tryggt med ramavtal.Nästa ›

‹ FöregåendeNästa ›